10 ĐIỂM KHÔNG “NHƯNG” – VI VU CỰC CHẤT: GIẢM GIÁ 30% TOÀN BỘ HẠNG PHÒNG

Thời gian đặt trước: 1/8/2023 – 30/9/2023

Thời gian lưu trú: 1/8/2023 – 30/9/2023

Giảm giá 30% toàn bộ hạng phòng

KHÁM PHÁ THÊM